• 29. november 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď

  • Na rokovanie MsZ dňa 14. 12. 2017 je predkladaný návrh nariadenia, ktorým sa doplnia podmienky, ktoré musí splniť žiadateľ o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď. Povinnou prílohou žiadosti bude aj výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiaca ku dňu podania žiadosti o dotáciu.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [216KB]
Prílohy
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [294KB]