• 29. november 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení

  • Na rokovanie MsZ dňa 14. 12. 2017 je predkladaný návrh nariadenia, ktorým sa upraví výška finančných prostriedkov poskytovaná mestom školám a školským zariadeniam na prevádzku a mzdy na 1 dieťa, resp. žiaka v roku 2017

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [270KB]
Prílohy
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [291KB]