• 29. november 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktor

  • Na rokovanie MsZ dňa 14. 12. 2017 je opätovne predkladaný návrh nariadenia, ktorého obsahom je zníženie príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách z terajších 25 € na 15 €. 

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [224KB]
Prílohy
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [291KB]