• 29. november 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [231KB]
Prílohy
Dôvodová správa Dokument vo formáte pdf [202KB]
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní VZN Dokument vo formáte pdf [196KB]