• 06. september 2017 (streda)
 • Úradná tabuľa / Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - objekt SO611 v Priemyselnom parku, ornú pôdu v k. ú. Sereď, nebytové priestory na Jesenského ul. , pozemok na Cukrovarskej ul. , pozemo

 • Mesto Sereď zverejňuje v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer prenajať  nehnuteľný majetok :


  1.    objekt „SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“,  na dobu určitú 20 rokov, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o plynulé zabezpečenie  energetických potrieb priemyselnej zóny Sereď - Juh oprávneným prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a distribútorom elektrickej energie a objekt nie je možné využiť iným spôsobom, spoločnosti  Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 41 Bratislava,


  2.    parcely č. 613 - orná pôda  vo výmere 7093 m2, parcely č. 614 - orná pôda vo výmere 6208 m2, parcely č. 894/80 – orná pôda vo výmere 16762 m2,  parcely č. 894/90 - orná pôda vo výmere  13250 m2,   parcely č. 900/6 – orná pôda vo  výmere 10872 m2 , všetky evidované na  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 4806 pre k. ú. Stredný Čepeň, parcely č. 1430- orná pôda  vo výmere 4567,50 m2,  parcely  č. 1593 - orná pôda vo výmere 458,50 m2,  obe evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu na LV č. 5211 pre k. ú. Sereď, parcely č. 1 - orná pôda  vo výmere 3507 m2, parcely č. 140/7 – orná pôda vo výmere 2480 m2, parcely č.  500/201 – orná pôda vo výmere 714 m2, parcely č.  501 - orná pôda vo výmere 1118 m2, parcely č. 502 - orná pôda vo výmere 4150 m2, všetky evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č.  4806 pre k. ú. Sereď,   uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu dlhodobého užívania ornej pôdy  na pestovanie poľnohospodárskych plodín, pozemky sú pre mesto inak nevyužiteľné, na dobu určitú 5 rokov, spoločnosti AGROZEL Dolná Streda s. r. o., 925 63 Dolná Streda 516.


  3.    nebytový priestor  - prvé nadzemné podlažie vo výmere 76,17 m2, v budove  so súpisným číslom 2936, označenej ako učebný pavilón,  vedenej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, postavenej na parcele 712/4, na dobu určitú do 31. 12. 2021,    uplatnením   výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  z  dôvodu,  že je v záujme mesta  poskytovať priestory pre svojpomocné zabezpečovanie starostlivosti o rodiny s maloletými deťmi Občianskemu združeniu Rodinné centrum MAMA klub, Jesenského 2936, 926 01 Sereď,


  4.    nebytový priestor  - prvé nadzemné podlažie vo výmere 187,07 m2, v budove  so súpisným číslom 2936, označenej ako učebný pavilón,  vedenej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, postavenej na parcele 712/4,  na dobu určitú do 31. 12. 2021,    uplatnením   výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  z  dôvodu,  že je v záujme mesta  poskytovať priestory pre zabezpečovanie sociálnych služieb vo forme detského opatrovateľského centra  pre žiadateľa DOC Stonožka, Jesenského 2936, 926 01 Sereď.


  5.    časť parcely č. 952 – záhrada  vo výmere  1200 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, na dobu neurčitú,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý je súčasťou areálu Obchodnej akadémie v Seredi, časť pozemku je zastavaná budovou vo vlastníctve žiadateľa a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto  inak nevyužiteľný,  žiadateľovi,  Obchodná akadémia v Seredi, Mládežnícka 158/5.


  6.    časť parcely  č.  764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá je  zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako  parcela registra  „E“,  na   LV  č.  591 pre  k. ú. Sereď,  na  dobu   neurčitú s ročnou výpovednou lehotou,   uplatnením  výnimočného  postupu  ako    prípad   hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná  garáž, ktorá  je vo vlastníctve žiadateľky, Kristíne Kohútovej, bytom v Seredi,  Pod hrádzou 2212/7.

                                                                                      

  Ing. Martin Tomčányi, v. r. , primátor mesta