• 06. september 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - objekt SO 611 v Priemyselnom parku

  • Mesto Sereď zverejňuje, v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, zámer prevodu  nehnuteľného majetku mesta:
    objekt „SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o plynulé zabezpečenie  energetických potrieb priemyselnej zóny Sereď - Juh oprávneným prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a distribútorom elektrickej energie a objekt nie je možné využiť iným spôsobom, spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 41 Bratislava.
                                                                                      

    Ing. Martin Tomčányi, v. r. primátor mesta