• 28. júl 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie územného rozhodnutia na stavbu „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 68b) “

  • Zverejnenie územného rozhodnutia na stavbu „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 68b) “  podľa § 42 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [260KB]