• 10. júl 2017 (pondelok)
 • Úradná tabuľa / Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - objekt býv. ZŠ na Garbiarskej ul.

 • Mesto Sereď zverejňuje zámer prenajať  nehnuteľný majetok  -  objekt bývalej základnej školy na Garbiarskej ul.,  zapísaného Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 v k ú. Sereď ako:
   -  parcela registra  „C“ č. 3063/93 - zastavaná  plocha a  nádvorie  vo výmere 1.221  m2  a     stavba     so súpisným číslom 3964 na tejto parcele postavená,
  -    parcela registra „C“ č. 3063/94 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3.962 m2,
      vyhlásením obchodnej verejnej súťaže,

   Zámer schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi dňa 22. 06. 2017, uznesením č. 117/2017

  Ing. Martin Tomčányi, v. r., primátor mesta

   

Prílohy
Podmienky obchodnej verejnej súťaže Dokument vo formáte pdf [152KB]
Vzor nájomnej zmluvy Dokument vo formáte pdf [117KB]