• 10. apríl 2017 (pondelok)
 • Úradná tabuľa / Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - pozemok na ul. Legionárska, A. Hlinku, stavbu SO 611 v Priemyselnom parku, NP na Mlynárskej, Garbiarskej a Fándlyho ul.

 • Mesto Sereď zverejňuje v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer prenajať  nehnuteľný majetok :
  1.    nájom  časti parcely č. 556/1- zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 3 m2, ktorá je  zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na  mape určeného operátu ako  parcela registra  „E“,  v  k. ú. Sereď,  na   LV  č.  591, na  dobu   neurčitú,   uplatnením  výnimočného  postupu  ako    prípad   hodný  osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku sú vybudované schody, ktoré tvoria vstup do prevádzkovej jednotky v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadateľke, Bc. Soni Kobelárovej s manželom, obaja bytom v Seredi, Andreja Hlinku 1147/9,
  2.    nájom  časti parcely  č.  362/1 - ostatná plocha  vo výmere 3 m2, ktorá je  zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako  parcela registra  „C“,   v  k. ú. Sereď, na   LV  č.  591,   na  dobu   neurčitú,   uplatnením  výnimočného  postupu  ako    prípad   hodný  osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti bytového domu s. č. 1125, na pozemku bude vybudovaný bezbariérový vstup do vchodu č. 5 bytového domu ,  vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome s. č. 1125, zastúpeným správcom  Naša domová správa s. r. o., Legionárska 1127, 926 01 Sereď,
  3.    stavbu „Priemyselný park - Logistické centrum  a ľahká priemyselná výroba Sereď - stavebný objekt SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“,  na dobu určitú 20 rokov, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o plynulé zabezpečenie  energetických potrieb priemyselnej zóny Sereď - Juh a objekt nie je možné využiť iným spôsobom, spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 417 Bratislava.
  4.    nájom časti nebytového priestoru v objekte „Polyfunkčné centrum voľného času“ na Mlynárskej ulici, súpisné číslo 4340, vo výmere 18,31 m2,  na dobu určitú od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2030; nájom  nebytového priestoru č. 3 na prízemí bytového domu na Mlynárskej ulici, súpisné číslo 40, vo výmere 11,00 m2, na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 31. 12. 2030; nájom nebytového priestoru č. 12 na prízemí bytového domu na Garbiarskej ulici, súpisné číslo 51, vo výmere 5,00 m2,  na dobu určitú od 01. 05. 2017 do  31. 12. 2030 a nájom časti nebytového priestoru v objekte Špeciálnej základnej školy na Fándlyho ulici č. 751, vo výmere 10,00 m2, na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 31.  12. 2030, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu, že ide rekonštrukciu tepelného hospodárstva v meste, vrátane výmeny tlakovo nezávislých staníc s komfortnou reguláciou pre daný objekt,  spoločnosti Energetika Sereď, s. r. o., so sídlom v Seredi, Mlynárska ul. 4677/39.
                                                                                  

  Ing. Martin Tomčányi, v. r. , primátor mesta