• 02. január 2017 (pondelok)
 • Úradná tabuľa / Zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok - objekt bývalej ZŠ Garbiarska

 • 1. Mesto Sereď,  Námestie republiky  1176/10,  926 01 Sereď (ďalej len „vyhlasovateľ)  v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok - objekt v bývalej ZŠ Garbiarska , zapísaný  na  Okresnom úrade v Galante,  katastrálny odbor  v k. ú. Sereď na LV č. 591, a to  parcelu   registra „C“ č. 3063/93 - zast.  plocha a nádvorie vo výmere 1.221 m2 a budovu so súpisným číslom  3964 na nej postavenú;    parcelu č. 3063/94 - zast.  plocha a nádvorie vo výmere 3.962 m2,  formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže,

   

  2. Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na:

      - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,

      - na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa : Námestie republiky 1176/10, 926 01   Sereď,

      - prípadne formou osobného nahliadnutia účastníka v sídle vyhlasovateľa.


  3. Súťažný  návrh je možné podať v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom   „súťaž – nájom nehnuteľností   -  NEOTVÁRAŤ!“     Obálky s návrhmi musia byť vyhlasovateľovi doručené najneskôr 19. 04. 2017 do 17.00 hod.   poštou na adresu : Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, príp. osobne do podateľne Mestského úradu v Seredi.   


  4. Zámer  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č.212/2016 dňa 08. 12. 2016


  Ing. Martin Tomčányi

  primátor mesta, v. r.

Prílohy
Podmienky OVS Dokument vo formáte pdf [447KB]
Vzor zmluvy Dokument vo formáte pdf [209KB]
Galéria

OVSGarbiarska