Sereď RSS - Úradná tabuža http://www.sered.sk/rss/13 Sereď - aktuálne správy - Úradná tabuža Úradná tabuža Slovak Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie na stavbu „ DS_SEREĎ, PEKÁRSKA, NNK “ - SO 01 – 1kV zemný kábel http://www.sered.sk/spravy/4014 Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie na stavbu „ DS_SEREĎ, PEKÁRSKA, NNK “ - SO 01 – 1kV zemný kábel Úradná tabuža 2017-04-25 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti http://www.sered.sk/spravy/4013 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Úradná tabuža 2017-04-25 Materiály MsZ. http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20170427/index.html Materiály MsZ. Úradná tabuža 2017-04-21 Návrh programu mestského zastupitežstva 27.04.2017 http://www.sered.sk/spravy/4006 Návrh programu mestského zastupitežstva 27.04.2017 Úradná tabuža 2017-04-21 Program mestského zastupitežstva 27.4.2017 http://www.sered.sk/data/prilohy_pdf/20170421144728.pdf Program mestského zastupitežstva 27.4.2017 Úradná tabuža 2017-04-21 Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky o zamietnutí odvolania a potvrdenie rozhodnutia stavebného úradu Mesta Sereď http://www.sered.sk/spravy/4002 Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky o zamietnutí odvolania a potvrdenie rozhodnutia stavebného úradu Mesta Sereď Úradná tabuža 2017-04-20 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 16 (1.poschodie) v obytnom dome č. 3046“ http://www.sered.sk/spravy/4001 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 16 (1.poschodie) v obytnom dome č. 3046“ Úradná tabuža 2017-04-19 Zhodnocovanie odpadových plastov Sereď- Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podža § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpis http://www.sered.sk/spravy/3997 Zhodnocovanie odpadových plastov Sereď- Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podža § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpis Úradná tabuža 2017-04-18 „Zhodnocovanie odpadových plastov Sereď“ - informácia o doručenom rozhodnutí http://www.sered.sk/spravy/3991 „Zhodnocovanie odpadových plastov Sereď“ - informácia o doručenom rozhodnutí Úradná tabuža 2017-04-13 Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 http://www.sered.sk/spravy/3981 Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 Úradná tabuža 2017-04-12 Návrh záverečného účtu mesta Sereď za rok 2016 http://www.sered.sk/spravy/3983 Návrh záverečného účtu mesta Sereď za rok 2016 Úradná tabuža 2017-04-12 Zverejnenie zámeru prenaja nehnutežný majetok mesta Sereď - pozemok na ul. Legionárska, A. Hlinku, stavbu SO 611 v Priemyselnom parku, NP na Mlynárskej, Garbiarskej a Fándlyho ul. http://www.sered.sk/spravy/3975 Zverejnenie zámeru prenaja nehnutežný majetok mesta Sereď - pozemok na ul. Legionárska, A. Hlinku, stavbu SO 611 v Priemyselnom parku, NP na Mlynárskej, Garbiarskej a Fándlyho ul. Úradná tabuža 2017-04-10