Sereď RSS - Úradná tabuľa http://www.sered.sk/rss/13 Sereď - aktuálne správy - Úradná tabuľa Úradná tabuľa Slovak Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na zmenu dokončenej stavby : stavebné úpravy bytu č. 36 (II.NP) v obytnom dome č. 41 pre stavebníka Radoslava Dudáša http://www.sered.sk/spravy/4192 Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na zmenu dokončenej stavby : stavebné úpravy bytu č. 36 (II.NP) v obytnom dome č. 41 pre stavebníka Radoslava Dudáša Úradná tabuľa 2017-08-15 Verejná vyhláška – Daňový úrad - JHG, spol. s r. o. http://www.sered.sk/spravy/4187 Verejná vyhláška – Daňový úrad - JHG, spol. s r. o. Úradná tabuľa 2017-08-10 Verejná vyhláška – Daňový úrad - Radim Hanzel http://www.sered.sk/spravy/4186 Verejná vyhláška – Daňový úrad - Radim Hanzel Úradná tabuľa 2017-08-10 Oznámenie o začatí územného konania o využívaní územia „ Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“ pre navrhovateľa Mesto Sereď http://www.sered.sk/spravy/4179 Oznámenie o začatí územného konania o využívaní územia „ Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“ pre navrhovateľa Mesto Sereď Úradná tabuľa 2017-08-03 Zverejnenie územného rozhodnutia na stavbu „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 68b) “ http://www.sered.sk/spravy/4161 Zverejnenie územného rozhodnutia na stavbu „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 68b) “ Úradná tabuľa 2017-07-28 OVS Garbiarska http://www.sered.sk/spravy/4136 OVS Garbiarska Úradná tabuľa 2017-07-25 Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ – oznámenie o začatí prerokovávania návrhu http://www.sered.sk/spravy/4149 Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ – oznámenie o začatí prerokovávania návrhu Úradná tabuľa 2017-07-18 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - objekt býv. ZŠ na Garbiarskej ul. http://www.sered.sk/spravy/4136 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - objekt býv. ZŠ na Garbiarskej ul. Úradná tabuľa 2017-07-10 Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "I.D.C. Holding a.s., Bratislava - Parkovisko pre osobné automobily - Pečivárne Sereď" http://www.sered.sk/spravy/4132 Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "I.D.C. Holding a.s., Bratislava - Parkovisko pre osobné automobily - Pečivárne Sereď" Úradná tabuľa 2017-07-10 predpisov. Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 800 Okružná križovatka " http://www.sered.sk/spravy/4096 predpisov. Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 800 Okružná križovatka " Úradná tabuľa 2017-06-09 Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - Mountpark A - Hala DC5, Spevnené plochy a komunikácie v areáli- DC5" http://www.sered.sk/spravy/4095 Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - Mountpark A - Hala DC5, Spevnené plochy a komunikácie v areáli- DC5" Úradná tabuľa 2017-06-09