PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE NEPRACUJÚCICH SENIOROV

Mesto Sereď poskytuje príspevok na stravovanie nepracujúcich seniorov v zmysle VZN mesta Sereď č. 4/2012. Nárok na príspevok majú poberatelia starobného, predčasne starobného, invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku, ktorí nemajú príjem z pracovnej činnosti alebo z podnikania a spĺňajú aspoň jednu z nižšie uvedených podmienok.
Príspevok sa vybavuje na Mestskom úrade v Seredi, č.d. 6, na prízemí.
tel. č. 031/789 2392, mail: maria.mrnkova@sered.sk


Podmienky na poskytnutie príspevku na stravovanie:

  • - dosiahnutie fyzického veku 70 rokov a viac
  • - poberateľ dávky pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke z ÚPSVa R Galanta
  • - držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo občan odkázaný na poskytovanie sociálnej služby rozhodnutím vydaným mestom Sereď alebo Trnavským samosprávnym krajom

V zmysle VZN č. 9/2016, ktorým sa mení VZN č. 4/2012 je príspevok poskytovaný vo výške 0,60 € na jedno teplé jedlo denne (obed) dodané seniorovi dodávateľským spôsobom, maximálne v rozsahu kalendárnych dní v mesiaci.

Postup získania príspevku na stravovanie:

  • - vyplniť tlačivo, ktoré je k dispozícii na MsÚ, alebo internetovej stránke mesta
  • - odovzdať tlačivo spolu s kópiou výmeru o dôchodku zo sociálnej poisťovne a kópiou iných príslušných dokladov preukazujúcich nárok na príspevok v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ
  • - po prevzatí dokladu o počte odobratých jedál za príslušný mesiac od dodávateľa stravy následne odovzdať vystavený doklad na MsÚ – na pulte prvého kontaktu MsÚ.

Na základe predloženia dokladu bude seniorovi v hotovosti, alebo na účet vyplatený príspevok na stravovanie za celý predchádzajúci mesiac, podľa počtu odobratých jedál.

Žiadosť o príspevok na stravovanie Dokument vo formáte doc [48KB]