Postup pri prevode bytov a nebytových priestorov

Záujemca podá písomnú žiadosť o prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru na adrese mesto Sereď, Mestský úrad, Námestie Republiky 1176/10, 926 01 Sereď:


Žiadosť o prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru [RTF] Dokument vo formáte doc [37KB]

Podmienky:

  • - nesmie mať dlh voči mestu Sereď na daniach a miestnych poplatkoch
  • - nájomca ktorý má v platnej nájomnej zmluve nájom dohodnutý na neurčitú dobu
  • - podať žiadosť o prevode vlastníctva bytu so všetkými jej náležitosťami
  • - nemá nedoplatky na nájomnom a na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru

Prijatie žiadosti nie je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva. Po stanovení ceny , ktorá je stanovená podľa zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, prerokuje žiadosť na svojom zasadnutí Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna a bytová pri MsZ v Seredi, ktorá vydá odporúčanie pre najbližšie mestské zastupiteľstvo mesta Sereď. Po schválení prevodu v súlade s ustanovením §9 ods. 2 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí mestským zastupiteľstvom vypracuje úrad návrh Zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva na nesplatenú časť bytu. Zmluva obsahuje spôsob splatenia ceny. Cena pozemku je 4,97 € za meter štvorcový.
Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zriadenia záložného práva na nesplatenú časť ceny na Správu katastra Galanta podá úrad. Úhradu preukázateľne zaplatených správnych poplatkov hradí záujemca.
Záujemcovi o prevod vlastníctva bytu a nebytových priestorov je mestom Sereď poskytnutá 30% zľava z ceny bytu. Na základe tejto nesplatenej sumy je zriadené záložné právo v prospech mesta Sereď na kupovanú nehnuteľnosť. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu nesplatenú časť z ceny bytu, ak do 10 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu ako na svoje deti, vnukov alebo rodičov. Mesto Sereď po uplynutí 10 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy alebo aj skôr, ak kupujúci pred uplynutím lehoty zaplatí celú kúpnu cenu, požiada príslušný katastrálny úrad o zrušenie zápisu záložného práva.


Spôsob splatenia ceny
  • 1. Ak záujemca uhradí pri podpísaní zmluvy 100% ceny v hotovosti, poskytne mu mesto Sereď zľavu vo výške 10% ceny bytu alebo nebytového priestoru.
  • 2. Ak záujemca uhradí pri podpísaní zmluvy 50% ceny v hotovosti, zostatok ceny musí uhradiť do 12 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy.

Podrobné informácie o prevode vlastníctva bytu v meste Sereď nájdete v :
Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č.18/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým sa upravuje postup pri prevode bytov a nebytových priestorov z majetku Mesta Sereď Dokument vo formáte pdf [248KB]