MALÉ ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA - POPLATOK

Oznámenie údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
V zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný:

  • 1) oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Sereď za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (tlačivo),
  • 2) oznámiť mestu Sereď zánik, resp. zmenu prevádzkovateľa MZZO do 15 dní odo dňa zániku, resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom MZZO prevádzkoval.

Prevádzkovateľom malého zdroja podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Sereď (ďalej len „VZN“) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečistenia ovzdušia.

Poplatok sa v zmysle VZN sa nevzťahuje na:
  • a) fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie a prevádzkujú MZZO len pre vlastné potreby domácnosti so sídlom na území mesta Sereď,
  • b) MZZO, ktoré prevádzkuje mesto Sereď,
  • c) školy a školské zariadenia so sídlom na území mesta Sereď,
  • d) rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď.
Potrebné doklady:
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok ....... (podľa skutočnosti roka ............) – tlačivo.

Vybavuje :
Ing. Katarína Navrátilová
Referát životného prostredia sa nachádza na prízemí vpravo, č. dverí 4
kontakt : 031 789 23 92, kl. 188 alebo 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk


Doba vybavenia:
- do 30 dní

Tlačivá sú zverejnené na stránke www.sered.sk/tlaciva-ziadosti