PODNET NA VÝRUB VEREJNEJ ZELENE

Osoba oprávnená konať v mene spoločenstva vlastníkov bytov (predseda bytového spoločenstva, ďalej len oprávnená osoba) môže na základe požiadaviek obyvateľov podať písomný podnet na výrub drevín rastúcich pred bytovými domami na pozemkoch vo vlastníctve mesta Sereď. Oprávnená osoba a obyvatelia bytového domu (ktorých sa výrub bezprostredne dotýka) svojím podpisom podnet na výrub odsúhlasia. Podnet na výrub dreviny s podpismi občanov, ktorí súhlasia s výrubom, odošle oprávnená osoba na Mestský úrad, oddelenie rozvoja mesta, referát životného prostredia. Na základe obhliadky orgán ochrany prírody rozhodne, či je výrub predmentnej dreviny opodstatnený. V prípade, že je výrub opodstatnený, začne v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie a vydá rozhodnutie.

Potrebné doklady:
- Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Sereď (verejná zeleň) - tlačivo

Vybavuje :
Ing. Katarína Navrátilová
Referát životného prostredia sa nachádza na prízemí vpravo , č. dverí 4
kontakt : 031 789 23 92, kl. 188 alebo 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk

Doba vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti.

Tlačivá sú zverejnené na stránke www.sered.sk/tlaciva-ziadosti