Parkovanie v Seredi

Vyhradené miesto na parkovanie v Seredi

Mesto Sereď oznamuje občanov, že v zmysle prijatého VZN mesta Sereď č. 6/2012 zo dňa 12.06.2012 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách účinného od 1. októbra 2012 je možné okrem iného vyhradiť parkovacie miesta aj pre potreby fyzických osôb v blízkosti ich bydliska. Tlačivo žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta môžete nájsť na podateľni MsÚ alebo na webovej stránke mesta (mestský úrad – tlačivá, žiadosti – oddelenie rozvoja mesta). Vyzývame záujemcov o vyhradené parkovacie miesto, aby vyplnenú žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta odovzdali na podateľňu mestského úradu najneskôr do 31.10.2012.

Doplňujúce informácie pre žiadateľov

- Počet parkovacích miest vyhradených nesmie prevýšiť 30% z celkového počtu parkovacích miest dotknutého / predmetného parkoviska alebo – parkoviska, ktorého sú súčasťou, súvisle vedľa seba možno vyhradiť najviac štyri parkovacie miesta.
- O pridelení parkovacieho miesta rozhodne losovanie (v prípade, ak bude počet žiadostí väčší počtu miest určených na vyhradenie)
- Na bytovú jednotku možno vyhradiť maximálne jedno (1) vyhradené miesto so základnou sadzbou dane ( 200 € / rok, ZŤP 30 € / rok); v prípade voľných miest určených na vyhradené parkovanie možno za zvýšenú sadzbu dane (500 € / rok) vyhradiť pre bytovú jednotku ďalšie parkovacie miesto.
- Náklady na označenie vyhradeného miesta dopravným značením znáša žiadateľ o vyhradené parkovacie státie

Mesto v súčasnosti zisťuje záujem o vyhradené parkovacie miesta, situáciu bude vyhodnocovať po 30.10.2012 (do 30.10.2012 je možné podať žiadosť o vyhradené parkovacie miesto na podateľňu MsÚ), žiadosti budú spracované, v prípade potreby sa pristúpi k losovaniu. Následne mesto zašle spracované žiadosti na Okresný dopravný inšpektorát do Galanty, ktorý sa k žiadostiam vyjadrí. Mesto bude reálne vyhradzovať parkovacie miesta až od 1.1.2013. O ďalšom postupe budú žiadatelia aktuálne informovaní.