Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

22-09-2014 15:29 - RE: rušenie nedelného kľudu
Vážený pán Milan! Zrušenie nedeľného predaja neprešlo ani v zákonodarnom orgáne NR SR. Predaj aj nákup sú službou. Výkup železa ovplyvňuje záujem občanov. Prijatie všeobecne záväzného nariadenia mesta o zákaze výkupu železa, nábytku či starožitností v nedeľu by nemalo oporu v zákone. Ústava SR čl. l ods. 3 hovorí, že „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“ Predpis č. 108/2000 Z.z. o podomovom predaji dobu predaja upravoval. K 13.6.2014 bol zrušený. Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 14 vykonávajú: a) orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa28) nad ponukou a predajom potravín, b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva29) nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov, c) Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb, 1. nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené v písmenách a) a b), alebo 2. počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou. To znamená, že obce a mestá právomoc zakazovať predaj či ponuku iných služieb na svojom území nemajú.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: