Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

29-04-2013 11:14 - RE: Pamätník na Autobusovej stanici
O priestor na umiestnenie pamätníka vojakom armády SR, ktorí boli v misiách NATO UNPROFORM požiadalo mesto Sereď Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA. Podľa predloženej dokumentácie by ich účasť na misiách mal pripomínať pomník umiestnený podľa rozhodnutia poslancov MsZ Sereď. Na umiestnenie pamätníka bolo vybrané a poslancami MsZ schválené miesto pri vstupe na autobusové nástupište. Z 15 prítomných poslancov bolo za prijatie takéhoto uznesenia (Uznesenie č. 191/2012 z 11.9.2012) všetkých pätnásť. Program rokovania MsZ na 11.9.2012 bol v zákonnej lehote oznámený občanom a voči prerokovaniu žiadosti nebola zo strany občanov predložená ani jedna pripomienka alebo nesúhlas. Na Váš názor na posielanie príslušníkov našej armády do oblasti vojenských konfliktov máte právo a mohli ste ho vyjadriť v aktuálnom čase prerokovania na mestskom zastupiteľstve, alebo s ním oboznámiť niektorého z poslancov. Na Vašu otázku koho sa kompetentní pýtali, je jednoduchá odpoveď. Kompetentní štandardným spôsobom oznámili všetkým občanom, že jedným z bodov rokovania zastupiteľstva bude žiadosť OZ UN VETERAN SLOVAKIA. Na toto oznámenie občania nereagovali. Preto otvárať diskusiu k pamätníku niekoľko dní pred jeho odhalením , keď jeho realizácia bola schválená v septembri 2012, žiadnu podstatnú zmenu v tejto veci neprinesie.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: