Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

19-11-2012 11:13 - RE: Čierne stavby na cudzom pozemku
Vážený pán Sľahučka! Predpokladám, že Vás zaujíma postup mesta v prípade, na ktorý ste sám upozornili, a ktorý prerokovalo MsZ na svojom zasadnutí 6.11.2012. K žiadosti spoločnosti Lhosting, s.r.o. Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď o prenájom 2,5 m2 prijalo MsZ uznesenie č. 210/2012. Záujemca bol v súvislosti s touto stavbou riešený v správnom konaní a následne bol oboznámený s obsahovými i finančnými náležitosťami, ktoré stavebný zákon určuje pri žiadosti o dodatočné stavebné povolenie (poplatok 2250,- Eur) a následnú kolaudáciu ( poplatok 500,- Eur). Rovnako bol oboznámený aj s podmienkou súhlasu dotknutých vlastníkov ostatných bytov k vykonanej stavbe. Po týchto informáciach sa žiadateľ rozhodol prehodnotiť svoju žiadosť a v krátkom čase sa vyjadrí, či tieto podmienky príjme, alebo od zámeru upustí, stavbu odstráni do konca roka, a uvedie príslušnú časť objektu do pôvodného stavu. Vo všeobecnosti v rámci rozpravy bola u poslancov MsZ prijatá zhoda v tom, že každú žiadosť o dodatočné povolenie stavby uskutočnenej na pozemku mesta bude riešiť výzvou na odstránenie nepovolenej stavby, a až potom bude rozhodovať o podmienkach právneho vzťahu k použitému alebo požadovanému pozemku.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: