Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

06-08-2012 10:37 - RE: opekanie v Seredi
Odpoveďou na Vašu otázku je vyjadrenie príslušného ministerstva. Citujem:"Mi­nis­ter­stvo pô­do­hos­po­dár­stva a roz­voja vi­dieka SR ako ústredný or­gán štát­nej správy les­ného hos­po­dár­stva prí­slušný v zmysle § 58 ods. 1 písm. f) zá­kona č. 326/2005 Z. z. o le­soch podľa § 30 ods. 4 zá­kona o le­soch za­ka­zuje pri vy­uží­vaní le­sov ve­rej­nos­ťou na les­ných po­zem­koch a v ich ochran­nom pásme za­kla­dať a udr­žia­vať ot­vo­rené ohne. Tento zá­kaz na­do­búda účin­nosť 11. 11. 2011 a platí do odvolania.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: