Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

14-05-2012 14:43 - RE: vcely
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení, ktorý upravuje podmienky chovu hospodárskych zvierat, nestanovuje vzdialenosti medzi stanovišťami včelstiev a susednými budovami, taktiež nedefinuje maximálny počet včelstiev, ktorý môže včelár chovať. Mesto Sereď nie je oprávnené regulovať činnosti, ktoré sú predmetom úpravy uvedeného zákona. Pri riešení sťažností na chov včiel je možné vychádzať z ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka, keď „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov - nesmie nechať chovné zvieratá vnikať na susediaci pozemok.“ Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany u primátora mesta (starostu obce). Umožňuje mu to novoupravený § 5 Občianskeho zákonníka (OZ). V ňom sa píše: „Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.“ Ochrana podľa § 5 OZ je výnimkou zo všeobecne platnej zásady, podľa ktorej ochranu proti tomu, kto ohrozí alebo poruší právo, poskytuje zásadne súd. Predpokladom poskytnutia predbežnej ochrany v zmysle § 5 OZ zo strany mesta (obce) je, že zrejmý zásah do pokojného stavu trvá, alebo ak hrozí nebezpečenstvo jeho opakovania. Pokiaľ je porušovaný § 127 Občianskeho zákonníka, rozhodnúť o obmedzení alebo odstránení chovu včiel môže iba občianskoprávny súd.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: