Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

06-03-2012 16:07 - RE: Pracovať, alebo leňošiť ?
Pokračovanie v úvahe JUDr. Skubeňa po skúsenosti s prácou na MsÚ: „Občania cigánskeho etnika“ – tu Vás citujem, poberajú príspevky v nezamestnanosti, sociálne dávky, rodinné prídavky, rôzne príplatky na bývanie, dávky v hmotnej núdzi a pod. ako množstvo iných občanov nášho mesta, ktorí sa nehlásia k cigánskemu etniku za predpokladu splnenia všetkých podmienok uvedených v príslušných platných právnych predpisoch, ktoré sa na ne vzťahujú. Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) považuje za diskrimináciu z dôvodu rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu. Na základe vyššie uvedeného nie je možné podmieňovať poskytovanie oprávnených štátnych sociálnych dávok, ktoré priznáva ÚPSVaR, vykonaním akejkoľvek práce z rozhodnutia kompetentných funkcionárov mesta Sereď, ako uvádzate. Jediným kompetentným na uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov je primátor mesta. Primátor mesta sa riadi pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru schválenou organizačnou štruktúrou. V prípade vzniku mimoriadnych udalostí, pri ktorých je potrebné prijať zamestnancov na splnenie určitých terminovaných úloh, je viazaný schváleným rozpočtom na príslušný rok. Sám sa vo vašej úvahe odvolávate na predsedu novej rómskej strany a jeho snahy na zmenu legislatívy. Odporúčam Vám preto obrátiť sa vedno aj s ním na poslancov NR SR, pretože Vaša úvaha je zdravým podnetom na zmenu platnej legislatívy – no isto nie podnetom pre zodpovedných funkcionárov mesta Sereď. Zo strany Mesta je pretrvávajúci záujem o využitie pracovného potenciálu všetkých poberateľov dávok a už v minulom roku sme chceli aby si dlžníci Mesta či MsBP odpracovali svoj dlh voči Mestu verejnými prácami a oni by aj súhlasili...žiaľ súčasná legislatíva nám to neumožňuje a mnoho dlžníkov by prišlo o svoje terajšie dávky či príplatky (zápisy zo stretnutí s predstaviteľmi rómskej komunity sú možné k nahliadnutiu u primátora Mesta).
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: