Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

22-11-2011 13:20 - RE: RE: RE: Zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad.
Vážený pán Sľahučka! Podnikatelia uhrádzajú náklady za zber a uloženie odpadu z jednej 110 litrovej zbernej nádoby vo výške cca 100 Eur ročne. Príjem za zber a uloženie odpadu z 110 litrovej nádoby v domácnosti vychádzajúci z priemerného počtu členov domácnosti v našom meste ( 2,6 osoby) násobený poplatkom 18,24 Eur za osobu, predstavuje 48 Eur. V príjme za odvoz a uloženie u podnikateľov sú zohľadňované reálne náklady na odvoz a uloženie, príjem od obyvateľstva je dotovaný z rozpočtu mesta viac ako na 50 %, na úkor iných činností, ako môže byť údržba zelene, opravy detských prvkov a drobnej architektúry a podobne. Keďže sa jedná o takzvané bežné výdavky, tieto nie je možné nahradiť inak ako bežnými príjmami v tom istom kalendárnom roku ako sú vynaložené. Preto je zvýšenie poplatku u fyzických osôb odôvodnené a má podporu aj v zákone o odpadoch a zákone o miestnych poplatkoch. Spoločnými nákladmi oboch skupín okrem vývozu nádob je čistenie mesta, zber odpadov z verejných nádob, náklady na odpad z verejnej zelene a čistenie čiernych skládok. Okrem toho sú navyše obyvateľom poskytované viaceré služby, ktoré právnickým osobám nie sú k dispozícii ako sú služby zberného dvora, zber bioodpadu, upratovanie čiernych skládok v ohrádkach kontajnerov a ich okolí, zber objemných odpadov z domácností dvakrát do roka a odvoz odpadov z cintorína. Problém nelegálneho ukladania odpadu inými osobami do nádob na sídliskách v našom meste nie je len problémom nelegálneho odpadu z prevádzok v Seredi, jedná sa aj odpady z okolitých obcí. Tu môže pomôcť každý občan a uvedenú činnosť ohlásiť na mestskej polícii v Seredi (tel. číslo : 159) prípadne aj prevádzku o ktorej si myslí, že nie je riadne prihlásená a neplatí miestny poplatok.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: