Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

18-11-2011 11:41 - RE: RE: RE: Konflikt záujmov
Vážený pán Obeda! MsBP má svojho konateľa, ktorý zodpovedá za riadenie spoločnosti. Povinnosti hlavného kontrolóra určuje zákon a plán jeho činnosti schvaľuje MsZ. S otázkami týkajúcimi sa podľa Vášho vyjadrenia porušenia zákazu konkurencie sa obráťte sa prosím priamo na konateľa MsBP s.r.o., najlepšie písomne. Prijatie príbuznej našej pracovníčky do pracovného pomeru malo svoje reálne dôvody. Pracovník, ktorý sa doposiaľ zaoberal agendou komunálnych odpadov získal oprávnenie na výkon verejného obstarávania a táto nová agenda mu vzhľadom na stále sa sprísňujúcejšie podmienky verejného obstarávania zaberá veľkú časť jeho pracovného času. Preto bolo potrebné získať na toto miesto (nie novovytvorené) silu, ktorá by problematiku ovládala a zároveň by súhlasila s polovičným pracovným úväzkom. Tri oslovené záujemkyne, ktoré na MsÚ v Seredi majú podané žiadosti o prijatie do zamestnania pracovný pomer na polovičný úväzok odmietli. Prijala ho iba štvrtá oslovená pani, ktorá na rozdiel od ostatných problematiku odpadového hospodárstva pozná, pretože túto prácu vykonávala pred časom ako pracovníčka na dohodu o vykonaní práce. Jej príbuzenský vzťah s inou zamestnankyňou nehral žiadnu rolu, lebo medzi týmito dvomi pracovníčkami nie je žiadny vzťah podriadenosti. K otázke nahlásenia novovytvoreného pracovného miesta iba toľko, že toto pracovné miesto nie je nové, a ak by aj bolo, žiadny právny predpis neukladá zamestnávateľovi nahlasovať takéto miesta ÚPSVaR. Je to iba právo zamestnávateľa, no nie jeho povinnosť.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: