Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

24-05-2011 14:32 - RE: RE: financovanie futbalu
Pán zástupca, rátali sme že takto odpoviete. Ale vôbec nesúhlasíme s Vami. Veď citujem zo zmluvy \"Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď na športovú činnosť na rok 2011 z kap. 08.1.0 Rekreačné a športové služby, položka 642 001 Bežné transfery športovým klubom. Účel poskytnutej dotácie: štartovné, športová výstroj a športové potreby, cestovné, údržba ihrísk, PHM do kosačky, čistiace prostriedky, tlačivá, kancelárske potreby, poplatky, starostlivosť o hráčov, úhrada nákladov na odmeny rozhodcom v súťažných stretnutiach, odmeny trénerom, výchovné za hráča. Účel použitia dotácie je príjemca povinný preukázať poskytovateľovi\". Povinnosť zúčtovať vami pridelené financie musia podľa zmluvy pred vyplateným druhej zálohy. Viď zmluva \" Zúčtovanie druhej zálohy dotácie na rok 2011 je príjemca povinný predložiť poskytovateľovi najneskôr do 31.12.2011. K zúčtovaniu finančnej dotácie príjemca predloží poskytovateľovi prehľadný zoznam uhradených faktúr alebo iných účtovných dokladov spolu s kópiami týchto dokladov a kópiami výpisov účtov peňažného ústavu najneskôr do 31. 12. 2011. Ak sa tréneri ohradzujú na to že nemali zaplatené ešte za rok 2009, tak potom sa pýtam ako bola kontrolovaná a vyplácaná dotácia, keď tréneri, ekonómka, hospodár, tajomník nedostali svoje peniaze a autobusári taktiež nedostali zaplatené za odvozy?
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: