Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

21-05-2011 16:29 - financovanie futbalu
Chcel by som poukázať na jednu veľmi zaujímavú vec v našom športe. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na tento rok finančný príspevok okrem iného aj pre ŠKF SEREĎ vo výške 55.500,-€. Polovica tejto sumy už bola športovému klubu vyplatená do 13.mája. (viď dodatok k zmluve, ktorý je uverejnený na stránke mesta v zmluvách: Za ods.1 sa dopĺňa ods. 1a) v znení: 1a) Výška poskytnutej dotácie uvedená v Čl. 2 ods.1 tejto zmluvy sa zvyšuje zo sumy 39 000 € / slovom tridsaťdeväťtisíc eur / o sumu 16 500 € / slovom: šestnásťtisícpäťsto eur /, t.j. na objem 55 500 € / slovom päťdesiatpäťtisícpäťsto eur / na športovú činnosť na rok 2011 na základe odporučenia Školskej a športovej pri MsZ v zmysle uznesenia č. 55/2011 zo dňa 21. apríla 2011, ktoré bolo schválené primátorom mesta. Za ods.3 sa dopĺňa ods.3a) v znení: 3a)Navýšené finančné prostriedky na 1.polrok v sume 8 250 € /slovom osemtisícdvestopäťdesiat eur / budú poukázané na účet v termíne do 13. mája 2011. Podľa sedliackeho rozumu by mali byť tieto peniaze určené na chod klubu, cestovné výdavky na autobus jednotlivým mužstvám, odmeny rozhodcom, výplaty trénerom, výplatu hospodárovi, ekonómke, tajomníkovi. Takto by to asi malo byť. Ale načo sa používajú? Tréneri všetkých mládežníckych mužstiev, ekonomka, tajomník nemali za MAREC, APRÍL vyplatené žiadne peniaze! Hospodár dokonca od februára!! Autobusový dopravca, ktorý vozí mládež na zápasy tiež nemal vyplatené za dokončené jazdy! Pýtam sa p.predseda športového klubu, ako je toto možné? Mestská dotácia kam ide? Podľa vyjadrenia trénerov, ste MLÁDEŽNÍCKYM trénerom nevyplatili dve výplaty ešte za rok 2009!!! Páni poslanci, toto nikoho nezaujíma, že peniaze, ktoré sa dávajú do futbalu , nejdú na mládež? Nikoho z mesta nezaujíma, že seredský dorast v tomto roku v Seredi končí! Že vedenie klubu dopustilo, aby dorast zostúpil do 4.ligy, kde bude hrávať iba jeden dorast! Šikovní chalani takto v Seredi skončia a pôjdu radšej na nejaké dediny? To nikoho netrápi. Hlavná vec, že máme mužov v 2.lige. A tu je zakopaný celý pes. Všetky peniaze idú asi len na mužov. Mužom sa preplácajú všetky cestovné výdavky, lebo väčšina je mimo mestských, čo sú neskutočné peniaze. Nikoho netrápi že mladí nemajú kde trénovať? Na hlavné ihrisko ich nikto nepustí, tréningové ihrisko je horšie jako v campingu. Je mládež pre niekoho záťaž? Páni poslanci, nemalo by to byť opačne, že práve o našu mládež sa musíme starať a financovať ju. Ak mám čas , chodím dosť často s chalanmi na zápasy, kde z údivom počúvam trénerov mládeže ako to vlastne funguje. Ak sa nepostaráme o našich seredských futbalistov, tak za Sereď nebude hrať žiadny. Tréner nám dával tlačivo pre poskytnutie 2% dane. Všetci rodičia čo poznáme situáciu okolo mládeže sme len pokrútili hlavou, a jednoznačne odmietli túto ponuku, lebo všetky peniaze by skončili u mužov a na mládež by nezostalo nič. Takáto je situácia. Veľmi by ma zaujímal názor poslancov.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: