Nájomné byty v meste Sereď

Vo vlastníctve mesta Sereď je v súčasnej dobe 23 nájomných bytov na ul. Čepeňská súpisné č.4305 a a 64 nájomných bytov na ul. Dolnomajerská súpisné č.4470, 4471, 4472, 4473. Tieto nájomné byty sa užívajú na nájom a nie je možné ich previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

Podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov o nájomný byt v meste Sereď :

  • 1. Plnoletá fyzická osoba.
  • 2. S trvalým pobytom v meste Sereď, s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške 3 násobku životného minima a nie nižším ako 1,5 násobok životného minima. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31.decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
  • 3. Nemá vo výlučnom vlastníctve, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov byt, rodinný dom a nie je nájomcom bytu alebo rodinného domu.
  • 4. Nemá nedoplatky voči mestu Sereď alebo ním zriadením spoločnostiam.
  • 5. V čase podania žiadosti je žiadateľ v pracovnom pomere, samostatne zárobkovo činnou osobou, dôchodcom, na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, a to platí i v čase, kedy sa byt prenajíma.


Žiadosť o nájomný byt v meste Sereď [RTF] Dokument vo formáte doc [79KB]

Pri podpise nájomnej zmluvy sa skladá finančná zábezpeka vo výške trojmesačného nájomného. Dohoda o finančnej zábezpeke sa neuzatvára s nájomcami, ktorí sami sú, alebo ktorých členovia domácnosti sú:

  • - držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
  • - poberateľom invalidného dôchodku
  • - nepracujúcim dôchodcom

Nájomcovia a osoby oprávnené užívať byt uvedené v nájomnej zmluve, sa do nájomných bytov môžu prihlásiť na trvalý pobyt.

Podrobnejšie informácie o podmienkach a rozsahu poskytovania sociálneho bývania nájdete :

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č.7/2014 zo dňa 11.11.2014 , ktorým sa upravuje postup poskytovania sociálneho bývania v meste Sereď Dokument vo formáte pdf [373KB]