Nájomné byty v meste Sereď

Byty na Dolnomajerskej ul. a Čepenskej ul.

Vo vlastníctve mesta Sereď je v súčasnej dobe 23 bytov určených na sociálne bývanie na ul. Čepeňská súpisné č.4305 a a 64 nájomných bytov na ul. Dolnomajerská súpisné č.4470, 4471, 4472, 4473. Tieto byty sa užívajú na nájom a nie je možné ich previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

Podmienky na zaradenie do zoznamu žiadateľov o byt určený na sociálne byvanie v meste Sereď :

 • 1. Plnoletá fyzická osoba.
 • 2. S trvalým pobytom v meste Sereď, s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške 3 násobku životného minima a nie nižším ako 1,5 násobok životného minima. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal. Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31.decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.
 • 3. Nemá vo výlučnom vlastníctve, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov byt, rodinný dom a nie je nájomcom bytu alebo rodinného domu.
 • 4. Nemá nedoplatky voči mestu Sereď alebo ním zriadením spoločnostiam.
 • 5. V čase podania žiadosti je žiadateľ v pracovnom pomere, samostatne zárobkovo činnou osobou, dôchodcom, na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, a to platí i v čase, kedy sa byt prenajíma.


Žiadosť o poskytnutie sociálneho bývania v meste Sereď (Dolnomajerská a Čepenská ul.) Dokument vo formáte odt [11KB]

Pri podpise nájomnej zmluvy sa skladá finančná zábezpeka vo výške trojmesačného nájomného. Dohoda o finančnej zábezpeke sa neuzatvára s nájomcami, ktorí sami sú, alebo ktorých členovia domácnosti sú:

 • - držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
 • - poberateľom invalidného dôchodku
 • - nepracujúcim dôchodcom


Podrobnejšie informácie o podmienkach a rozsahu poskytovania sociálneho bývania nájdete :

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č.7/2014 zo dňa 11.11.2014, ktorým sa upravuje postup poskytovania sociálneho bývania v meste Sereď Dokument vo formáte pdf [373KB]

Byty na Komenského ul.

Vo vlastníctve mesta Sereď je v súčasnej dobe 24 nájomných bytov na ul. Komenského 4747/41A. K dispozícii je 13 jednoizbových a 11 dvojizbových bytov.

Byty sú určené fyzickým osobám :

 • - s trvalým pobytom v meste,
 • - s čistým mesačným príjmom domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok je vo výške minimálne jeden a pol násobku životného minima,
 • - žiadatelia a členovia domácnosti nesmú byť vlastníkmi, väčšinovými alebo bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo nájomcami družstevného bytu.


Žiadosť o poskytnutie nájomného bytu v meste Sereď (Komenského ul.) Dokument vo formáte odt [18KB]

Pri podpise nájomnej zmluvy sa skladá finančná zábezpeka vo výške trojmesačného nájomného.

Podrobnejšie informácie o podmienkach a rozsahu poskytovania nájomných bytov nájdete:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2017 ktorým sa upravuje postup poskytovania nájomného bývania v nájomnom dome na Komenského ul. Dokument vo formáte pdf [361KB]