MALÉ ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení povinní písomne požiadať Mesto Sereď o vydanie súhlasu:

 • 1) na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania,
 • 2) na povolenie užívať stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
 • 3) na povolenie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení a na zmeny ich užívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. Príklady typických malých zdrojov znečisťovania ovzdušia:
 • Energetické zdroje s príkonom do 300 kW (krby, pece, plynové kotle...)
 • Čistiarne komunálnych vôd do 5000 EO
 • Spracovanie dreva do 50 m3

V pochybnostiach o vymedzení zdroja rozhoduje obvodný úrad životného prostredia.

Súvisiace predpisy :
 • - Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení.
 • - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení.
 • - Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení.
 • - VZN č. 12/2012 zo dňa 6.11.2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď.
 • - Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Správne poplatky :
 • a) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia: 5 €
 • b) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia: 5 €
 • c) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia: 5 €
 • d) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia: 5 €
 • e) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia: 5 €
 • f) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia: 5 €
 • g) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách: 5 €
 • h) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu: 30 €

1) Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania (MZZO) je vydávaný formou súhlasu a slúži ako podklad pre stavebné povolenie.
Potrebné doklady:
- Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania (tlačivo).
- Projektová dokumentácia.

2) Súhlas na povolenie užívať stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)) je vydávané formou súhlasu, ktorý slúži stavebnému úradu ako podklad pre vydanie kolaudačného povolenia. Povolenie sa vydáva na základe predchádzajúceho vydaného súhlasu na stavbu MZZO.
Potrebné doklady:
- Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie užívať stavbu malého zdroja znečisťovania (tlačivo).
- Oznámenie údajov potrebných na určenie MZZO.
- Revízne správy.

3) Súhlas na povolenie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení a na zmeny ich užívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.
Potrebné doklady:
- Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania (tlačivo).
- Projektová dokumentácia.

Vybavuje :
Ing. Katarína Navrátilová
Referát životného prostredia sa nachádza na prízemí vpravo , č. dverí 4
kontakt : 031 789 23 92, kl. 188 alebo 0905 822 016
e-mail: katarina.navratilova@sered.sk


Doba vybavenia:
- do 30 dní

Tlačivá sú zverejnené na stránke www.sered.sk/tlaciva-ziadosti